آسانسوری

سیم بکسل های مخصوص صنعت آسنسور ، معمولا سیم بکسلهایی هستند ۸ رشته که رشته های داخلی آن می تواند ۱۹ تایی یا ۲۵ تایی باشد و بافت های آنها میتواند Seal (S) ، Warrington (W) و Filler (F) باشد .