اتصالات زنجیر

اتصالات زنجیر به آن دسته از اتصالاتی گفته می شود که اغلب جهت تکمیل اتصال زنجیر به بار مورد حمل ، مورد استفاده قرار می گیردند و حتما می بایست سایز و جنس مناسب اتصال مورد نظر را برای کار خود انتخاب کنیم تا حمل بار با مشکل مواجه نشود .

این اتصالات شامل قلاب های دانه گیر ساده ، شاخدار ، رابط زنجیر و جکلوی های اهرمی و جغجغه ای می باشند .

 

 

قلاب دانه گیر شاخدار

 

قلاب دانه گیر ساده

 

 

 

 

جکلوی

رابط زنجیر