بافت ۷×۷

بافت ۷×۷ یکی از ابتدایی ترین بافت های سیم بکسل به شمار می رود. که در کارهایی که از حساسیت کمتری برخوردار است از این نوع سیم بکسل استفاده می شود. البته نباید تصور کنیم که این نوع بافت یک بافت بی ارزشی است٬ این نوع سیم بکسل مصارف زیادی در صنایع به ویژه در کشور ما دارد.

 

مقطع سیم بکسل بافت ۷×۷

سیم بکسل بافت ۷×۷ از نمای نزدیک