جکلوی اهرمی

این ابزار به صورتی طراحی شده است که انرژی جنبشی در دسته متمرکز می شود. این ابزار را جکلوی ساده نیز می نامند.