شگل

شگل ها به دو صورت ساده (U شکل) و تناژدار موجود می باشند .

 

 

شگل تناژدار (مشخصات روی شگل نوشته شده است)

شگل ساده