قلاب دانه گیر

  • کاربرد این قلاب برای اتصال قلاب به زنجیر جهت حمل بار می باشد.
    این قلاب به دو صورت ساده و شاخدار در بازار موجود است.

قلاب دانه گیر شاخدار

قلاب دانه گیر ساده