قلاب S چشمی

قلاب S چشمی ضامن دار

قلاب S چشمی بدون ضامن