قلاب S

قلاب های S که به دو صورت چشمی و گردان قابل استفاده می باشند .